Przetargi.pl
Wykonanie remontu elewacji, dachu, klatki schodowej oraz wykonanie nowego podziału funkcjonalnego budynku mieszkalnego przy al. Wolności 9a.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 598 55 00 , fax. 62 598 55 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Dobrzecka 18 18
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 598 55 00, fax. 62 598 55 01
  REGON: 25052391600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu elewacji, dachu, klatki schodowej oraz wykonanie nowego podziału funkcjonalnego budynku mieszkalnego przy al. Wolności 9a.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji, dachu, klatki schodowej oraz wykonanie nowego podziału funkcjonalnego budynku mieszkalnego przy al. Wolności 9a. 2. Zakres prac obejmuje między innymi: 2.1. Etap I a) roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników i innych elementów zewnętrznych, b) rozbiórka dobudówki, schodów drewnianych i kominów, c) rozbiórka nawierzchni, d) roboty ziemne przy pracach związanych z izolacją ścian fundamentowych, e) zamurowanie otworów w elewacji, f) wykonanie iniekcji krystalicznej, g) izolacja pionowa ścian fundamentowych, h) remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, i) remont stropu nad piętrem (50% pow. stropu nadpalona do wymiany), j) renowacja muru, k) remont dachu wraz z kominami i obróbkami blacharskimi, l) wykonanie nowej klatki schodowej, m) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotłów gazowych wraz z wykonaniem niezbędnych w tym zakresie prac budowlanych. 2.2. Etap II Roboty na parterze: a) rozbiórka i wyburzenia, odgrzybienie ścian, b) zamurowania, nadproża i nowe ścianki działowe, c) podłogi i posadzki, d) remont tynków i prace malarskie, e) stolarka drzwiowa. Roboty na I pietrze: a) rozbiórka i wyburzenia, odgrzybienie ścian, b) zamurowania, nadproża i nowe ścianki działowe, c) podłogi i posadzki, d) remont tynków i prace malarskie, e) remont stropu nad piętrem (50% pow. stropu nadpalona do wymiany), f) stolarka drzwiowa, Poddasze: a) rozbiórka i wyburzenia, odgrzybienie ścian, b) stolarka drzwiowa, c) posadzka, d) powierzchnie sufitowe, Roboty w zakresie zagospodarowania terenu: a) nowe ogrodzenie, b) wykonanie palisady wraz z opaską od strony elewacji, c) nawierzchnia z kostki betonowej, d) nawierzchnia z kostki betonowej stanowisk parkingowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ oraz jej załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzbm.kalisz.pl (zakładka Zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach