Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w miejscowości Wojciechówka wraz z chodnikiem.

Gmina Żelazków ogłasza przetarg

 • Adres: 62-817 Żelazków, 138
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 76-91-008 , fax. 0-62 76-91-008
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żelazków
  138 138
  62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 76-91-008, fax. 0-62 76-91-008
  REGON: 25085493200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zelazkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w miejscowości Wojciechówka wraz z chodnikiem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 4704P w miejscowości Wojciechówka wraz z chodnikiem wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 652,00 zł (słownie złotowych: dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100. Wadium należy wnieść zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ do postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zelazkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach