Przetargi.pl
Przebudowa ul. Młynarskiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Złota 43
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 85 200 , fax. 62 59 85 201
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
  ul. Złota 43 43
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 85 200, fax. 62 59 85 201
  REGON: 25102624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zp@bip.mzdik.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Młynarskiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z zapisami pkt. 4.2. SIWZ: 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 2/ wycinkę drzew, 3/ wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 4/ wykonanie chodnika, zjazdów, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży, 5/ budowę kanalizacji deszczowej, 6/ usunięcie kolizji wraz z zabezpieczeniem i regulacją urządzeń infrastruktury technicznej, 7/ wydzielenie na części powierzchni jezdni pasów ruchu dla rowerów, 8/ zagospodarowanie ulicy zielenią w tym nasadzenie drzew, 9/ wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), 10/ wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem, 11/ obsługę geodezyjną zadania wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych/100) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdik.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach