Przetargi.pl
Przebudowa odcinków ulic Warszawskiej i Stawiszyńskiej w Kaliszu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Złota 43
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 85 200 , fax. 62 59 85 201
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
  ul. Złota 43 43
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 85 200, fax. 62 59 85 201
  REGON: 25102624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzdik.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinków ulic Warszawskiej i Stawiszyńskiej w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z zapisem pkt. 4.2 SIWZ: 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem, 2/ wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, 3/ wykonanie nawierzchni jezdni ulic z betonu asfaltowego (wraz z częściową wymianą konstrukcji jezdni), 4/ wykonanie chodników i zjazdów na tereny posesji, z elementów betonowych przewiązanych kostką granitową (wg. projektu architektonicznego), 5/ przebudowa odwodnienia ulic - likwidacja kanału deszczowego i budowa nowego wraz z wpustami i przykanalikami z włączeniem kanału do istniejącego wylotu do Kanału Bernardyńskiego i montażem separatora ścieków deszczowych, 6/ przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Warszawskiej na odcinku od mostu Warszawskiego do ul. Garncarskiej / Winiarskiej oraz na ul. Stawiszyńskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu Bernardyńskiego, 7/ usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, 8/ wykonanie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, 9/ wymiana balustrad w ul. Warszawskiej, 10/ przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej/ Pl. Kilińskiego /ul. 3-go Maja / ul. Stawiszyńskiej, 11/ wykonanie docelowego oznakowania (pionowego i poziomego), 12/ obsługa geodezyjna powadzonych robót w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określaniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej - format DWG) uwzględniającą likwidowane urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych/100) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdik.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach