Przetargi.pl
Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: - część I Remont nawierzchni dróg gruntowych sortowanym tłuczniem betonowym, - część II Remonty nawierzchni bitumicznych w Koziegłowach i Czerwonaku - część III Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki i płytek betonowych

Gmina Czerwonak ogłasza przetarg

 • Adres: 62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 6544204 , fax. 61 8120270
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwonak
  ul. Źródlana 39 39
  62-004 Czerwonak, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6544204, fax. 61 8120270
  REGON: 63125874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonak.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: - część I Remont nawierzchni dróg gruntowych sortowanym tłuczniem betonowym, - część II Remonty nawierzchni bitumicznych w Koziegłowach i Czerwonaku - część III Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki i płytek betonowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części: - część I Remont nawierzchni dróg gruntowych sortowanym tłuczniem betonowym, - część II Remonty nawierzchni bitumicznych w Koziegłowach i Czerwonaku - część III Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki i płytek betonowych 2. W zakresie części I Remont nawierzchni dróg gruntowych sortowanym tłuczniem betonowym, przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych sortowanym tłuczniem betonowym na terenie Gminy Czerwonak, o pow. 3000 m2, w tym: 1) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 15 cm na pow. 3 000 m2, 2) wykonanie podbudowy o grubości 15 cm z sortowanego kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie na pow. 3 000 m2. 3. W zakresie części II Remonty nawierzchni bitumicznych w Koziegłowach i Czerwonaku przedmiot zamówienia obejmuje: 3) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gr. 8 cm - pow. 700 m2, 4) mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznych - pow. 1400 m2, 5) naprawa spękań nawierzchni z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego pow. 700m2, 6) ułożenie geosiatki typu G pod warstwy bitumiczne z włókna szklanego o wym. oczek 25,4mm x 25,4 mm pow. 700m2, 7) zamocowanie geosiatki do podłoża poprzez ułożenie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 1 cm - pow. 700m2, 8) skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową - pow. 1400m2, 9) ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4 cm - pow. 700m2, 10) wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 4 cm - pow. 700m2. 4. W zakresie część III Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki i płytek betonowych przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie remontów chodnika z płytek betonowych 35x35x5 o pow. 50 m2, 2) wykonanie remontów chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 50 m2, 3) wykonanie remontów nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. 50 m2, 4) wykonanie remontów nawierzchni chodnika (płytki dla niewidomych) o pow. 20 m2. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ, (odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia) 1) Przedmiar robót, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - część I - 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysią dwieście 00/100), - cześć II - 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta 00/100), - część III - 600,00 PLN (słownie: sześćset 00/100). 2. Forma wadium: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium: 4. wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847 na przelewie należy umieścić informację Wadium - Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: - część I Remont nawierzchni dróg gruntowych sortowanym tłuczniem betonowym, - część II Remonty nawierzchni bitumicznych w Koziegłowach i Czerwonaku, - część III Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki i płytek betonowych. 1) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć w oryginale - przed upływem terminu składania ofert - w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 102, 2) do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium, 3) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pktu 6 ppkt 2) SIWZ; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane; 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pktu 4 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli było wymagane; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czerwonak.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach