Przetargi.pl
Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 64
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 222 31 10 , fax. 63 222 31 18
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
  ul. Kolska Szosa 64 64
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 222 31 10, fax. 63 222 31 18
  REGON: 31108036630113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje min. nw. zakres robót: Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w miejscowości Dobra na długości 432 m. Zakres robót: 1. roboty rozbiórkowe, 2. regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studzienek wpustowych, zaworów wodociągowych, 3. roboty zimne wykopy związane z pogłębieniem koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i opornik, 4. wbudowanie opornika betonowego 12x25 cm na ławie betonowej z oporem, 5. wykonanie fragmentów ciągów pieszych i utwardzenie pobocza z betonowej kostki brukowej, 6. wykonanie wzmocnienia części pobocza mieszanką kamienna, 7. frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 8. wykonanie miejscowo wyrównań z betonu asfaltowego, 9. ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego KR1-KR2 10. profilowanie skarpy pasa zieleni poza poboczem z obsianiem trawą, 11. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 12. roboty wykończeniowe i porządkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych i 00/100) należy wpłacić na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, nr konta Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr 08 1560 0013 2037 7341 1000 0003 do dnia 19 sierpnia 2016 roku, do godz. 10.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.turek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach