Przetargi.pl
Modernizacja posadzek hali basenowej przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Mahle 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 722 67 60 , fax. 0-62 722 67 60
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w krotoszynie
  ul. Mahle 4 4
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 722 67 60, fax. 0-62 722 67 60
  REGON: 30086351300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csir.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja posadzek hali basenowej przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja hali basenowej (plaża basenowa) na obiekcie krytej pływalni przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie. Zakres prac obejmuje m.in.: rozebranie posadzek z płytek, rozebranie jacuzzi (whirpool) demontaż urządzenia, usunięcie gruzu, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy sczepnej, wyrównanie podłoży, izolacja podpłytkowa, uszczelnienie dylatacji, montaż rynien przelewowych, montaż kształtek krawędziowych, okładziny ścienne z płytek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csir.krotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach