Przetargi.pl
Remont schodów zewnętrznych wejściowych i pochylni do budynku Sądu Rejonowego w Pile przy Al.Powstańców Wielkopolskich 79

Sąd Rejonowy w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Powstańców Wielkopolskich 79
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 352 28 00 , fax. 0-67 352 29 21
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Pile
  al. Powstańców Wielkopolskich 79 79
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 352 28 00, fax. 0-67 352 29 21
  REGON: 00032406200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont schodów zewnętrznych wejściowych i pochylni do budynku Sądu Rejonowego w Pile przy Al.Powstańców Wielkopolskich 79
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych i pochylni do budynku Sądu Rejonowego w Pile przy Al. Powstańców Wielkopolskich 79. 1. Prace przygotowawcze a) Wykonanie pomiarów sytuacyjno- wysokościowych istniejących schodów, chodnika, murków oporowych,przed rozpoczęciem rozbiórek, sporządzenie rysunków z dokonanych pomiarów oraz przedłożenie ich akceptacji inspektorowi nadzoru b) Uzyskanie zgody przez Wykonawcę na zajęcie pasa drogowego dla wykonania robot wraz ze sporządzeniem projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot c) Wydzielenie I zabezpieczenie ( np. przez ogrodzenie terenu realizacji przedmiotu umowy) 2. Prace rozbiórkowe I demontażowe a) Rozbiórka-demontaż istniejących schodów z płytek z kamieni sztucznych, okładzin murów oporowych, wejścia b) Segregacja materiału z demontażu c) Uzyskanie zgody inspektora nadzoru po segregacji materiałów na ich utylizację d) Utylizacja wszelkich odpadów e) Wykonanie pomiarów sytuacyjno- wysokościowych po wykonaniu rozbiórek, sporządzenie rysunków z dokonanych pomiarów oraz przedłożenie ich do akceptacji inspektora nadzoru 3. Wykonanie nowych elementów a) Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe dla wykonania nowych elementów z uwzględnieniem wymogów wynikających z projektu wykonawczego b) Wykonanie nowych podbudów I podkładów dla schodów, nowych okładzin murków oporowych, wejścia I innych niezbędnych elementów 4. Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty, by nie zakłócić funkcjonowania Sądu. Roboty uciążliwe, głośne itp. Należy prowadzić w godzinach popołudniowych lub w okresie wolnym od pracy. 5. Wykonawca ma obowiązek zorganizować I przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie remontowanym, szczególnie jest odpowiedzialny za sporządzenie tablic informacyjnych I ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa I ochrony zdrowia 6. Zamawiający zapewnia nadzór budowlany. 7. Szczegółowo przedmiot zamówienia (zakres robót) określa przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ). Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pila.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach