Przetargi.pl
Remont dachu budynku nr 1 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-811 Poznań, ul. Bukowska 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Bukowska 34 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku nr 1 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe polegające m.in. na: 1)wymianie i konserwacji pokrycia dachowego 4-spadowego (dachówka karpiówka podwójna) - ok. 2000 m2, 2)wymianie pokrycia dachowego płaskiego (papa termozgrzewalna) - ok. 130 m2, 3)wymianie obróbek blacharskich ok. 250 m2, rynien ok. 300 mb i rur spustowych ok. 120 mb, 4)wymianie 31 szt. okien drewnianych połaciowych, 5)remoncie okienek (wole oczka) - szt. 10, 6)montażu plotka przeciwśniegowego - ok. 200 mb, 7)montażu kominków wentylacyjnych - szt. 18, 8)wymianie instalacji odgromowej, 9)wymianie podsufitki - ok. 100 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: STWiORB, kosztorys ślepy (przedmiar) - załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy zł 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.14wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach