Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego w zakresie: wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - ceglana część elewacji z wyłączeniem wieży

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ogłasza przetarg

 • Adres: 62-035 Kórnik, ul. Zamkowa 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 817 00 81 , fax. 61 817 00 81
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
  ul. Zamkowa 5 5
  62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie
  tel. 61 817 00 81, fax. 61 817 00 81
  REGON: 00032571300213
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bkpan.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Polska Akademia Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego w zakresie: wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - ceglana część elewacji z wyłączeniem wieży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego w zakresie: wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - ceglana część elewacji z wyłączeniem wieży
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 6000,00 pln

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bkpan.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach