Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Chodzieży przy ul. Rynek 1

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 28 20 322 , fax. 67 28 20 322
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
  ul. Młyńska 3 3
  64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  tel. 67 28 20 322, fax. 67 28 20 322
  REGON: 30058050200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Chodzieży przy ul. Rynek 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Chodzieży przy ul. Rynek 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego, wymiana pokrycia dachu wraz z termomodernizacją, przemurowanie koron kominowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część budowlana; Załącznik Nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część elektryczna; Załącznik Nr 3 - Projekt budowlany; Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót - branża budowlana; Załącznik Nr 4a - Limit - branża budowlana; Załącznik Nr 5 - Przedmiar robót - branża elektryczna; Załącznik Nr 5a - Limit - branża elektryczna; Załącznik Nr 6 - Rzut konstrukcji dachu - inwentaryzacja; Załącznik Nr 7 - Rzut dachu - inwentaryzacja; Załącznik Nr 8 - Elewacje - inwentaryzacja; Załącznik Nr 9 - Rzut dachu - projektowane zmiany; Załącznik Nr 10 - Elewacje - projektowane zmiany; Załącznik Nr 11 - Elewacje - iluminacja oświetlenia; Załącznik Nr 12 - Istniejące okna - podział. Do realizacji zamówienia należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.). Za takowe uważa się wyroby spełniające wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 883 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach