Przetargi.pl
Wykonanie remontu związanego z malowaniem korytarzy na I, II oraz III piętrze w budynku Domu Studenckiego AWF przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu (RZP-2003-12/16/ZP)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8355000, 8355063 , fax. 061 8330087
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
  ul. Królowej Jadwigi 27/39 27/39
  61-871 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8355000, 8355063, fax. 061 8330087
  REGON: 00032785300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu związanego z malowaniem korytarzy na I, II oraz III piętrze w budynku Domu Studenckiego AWF przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu (RZP-2003-12/16/ZP)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu związanego z malowaniem korytarzy na I, II oraz III piętrze w budynku Domu Studenckiego AWF przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ i został określony przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót: L.p. Nr ewid. Temat 1. 2/464 Przedmiar robót remont korytarzy I p 2. 2/465 Przedmiar robót remont korytarzy II - X 3. 2/466 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne. 3. Zgodnie z interpretacją Zamawiającego Dom Studencki AWF przy ul. św. Rocha 9 w Poznaniu jest budynkiem zbiorowego zamieszkania, objętym społecznym programem mieszkaniowym. W związku z tym do obliczenia ceny oferty zastosowanie mają przepisy art. 2 pkt 12, art. 41 ust. 2, ust. 12 i 12a oraz art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 710). 4. Wymagania dotyczące robót. a) Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych; b) Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały, wyroby i elementy oraz wbudowywać urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty; c) Użyte nazwy handlowe w dokumentacji wykonawczej i przedmiarach należy traktować jako formę określenia rodzaju i jakości oraz standardu zastosowanych materiałów i wyposażenia. Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń w przedmiarach i dokumentacji wykonawczych czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych; d) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia tj. dokumentacji wykonawczej oraz przedmiarze robót; e) Roboty prowadzone będą na obiekcie czynnym, prace należy przewidzieć w godzinach od 7.00 do 21.00; f) W ramach obowiązków należy uwzględnić codzienne sprzątanie korytarz; g) Wykonawca musi oznakować teren prowadzenia prac taśmami oraz tabliczkami ostrzegawczymi na remontowanych piętrach budynku; 5. Wymagania dotyczące wykonania i organizacji zadania. a) Wykonawca zobowiązany jest do przestudiowania dokumentów umownych w celu zrozumienia zakresu robót, a także po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw oraz do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi placu budowy. 6. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu minimalnie 36 miesięcy gwarancji. Dodatkowy okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które opisano w części XVIII. 7. Wymagane warunki gwarancji: Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie określonym w umowie, Gwarancją wykonawcy objęte są roboty przez okres udzielonej gwarancji, Gwarancje dostawców nie mogą zawierać warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania zamawiającego do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobnych sformułowań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnosi się na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w PKO Bank Polski SA.: 23 1020 4027 0000 1402 1007 2009 z zaznaczeniem: wadium - nr sprawy RZP-2003-12/16/ZP, w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku zamawiającego najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert. 6. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą Wykonawcy oraz opisem Wadium - nr sprawy RZP-2003-12/16/ZP. 7. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający uzna za nieważną gwarancję, która będzie zawierać następujące wymogi formalne skierowane do Zamawiającego (beneficjenta gwarancji): Gwarant zapłaci na pisemne wezwanie beneficjenta, w którym oświadczy on, że: 1. Oferent w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2. oferta Oferenta została wybrana , oraz że: a) Oferent odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Oferent nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. Gwarancja może zawierać wymagania złożenia przez Zamawiającego oświadczeń jednak nie może zawierać wymagań, które zmuszają Zamawiającego do złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, co ma miejsce w przypadku gdy Gwarant żąda oświadczenia, że wystąpiły jednocześnie wszystkie wyżej wymienione okoliczności. Prawidłowym natomiast jest zapis, który wymaga od Beneficjenta złożenia oświadczenia w zakresie jednej lub więcej okoliczności skutkujących zatrzymaniem wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja dodatkowa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf.poznan.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach