Przetargi.pl
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Zespół Szkół Nr 1- Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. A. Mickiewicza 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 292 16 14 , fax. 061 292 16 14
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1- Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi
  ul. A. Mickiewicza 9 9
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 292 16 14, fax. 061 292 16 14
  REGON: 30224556400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarga-szamotuly.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Edukacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch łazienek na parterze i remont szatni w piwnicy w budynku Zespołu Szkół nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. Zakres robót do wykonania : 1. Łazienki Roboty rozbiórkowe w zakresie: 1.1 częściowa rozbiórka istniejących ścian działowych 1.2 demontaż istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej 1.3 demontaż urządzeń sanitarnych 1.4 demontaż parapetów 1.5 demontaż nawierzchni podłóg Roboty budowlane w zakresie: 1.6 wykonanie nowych ściany wewnętrznych konstrukcji lekkiej z bloczków z betonu komórkowego 1.7 malowanie ścian wewnętrznych 1.8 montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej 1.9 wykonanie oraz wyposażenie projektowanych pomieszczeń w celu przystosowania ich do obowiązujących wymogów prawnych 1.10 wykonanie niezbędnych prac z zakresu branży instalacji wod - kan, wentylacji i ogrzewania oraz elektrycznej Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej I i II piętra do wymienionej instalacji wodno-kanalizacyjnej na parterze. 2. Szatnie 2.1 demontaż i ponowny montaż źle osadzonego okna 2.2 osuszenie ręczne konstrukcji betonowej pionowej 2.3 oczyszczenie sufitów 2.4 oczyszczenie ścian 2.5 malowanie preparatem grzybobójczym ścian 2.6 wykonanie tynku (gładzie) grub. 3 mm stropu z gipsu szpachlowego na tynku 2.7 wykonanie tynku (gładzie) grub. 3 mm ścian z gipsu szpachlowego na tynku 2.8 malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem Podstawę informacyjną dotyczącą prac i materiałów wykorzystanych do realizacji zamówienia stanowi załączony przedmiar robót ( załącznik nr 1 i 2 do SIWZ) Uwagi: Całość prac prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skarga-szamotuly.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach