Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 5295P w m. Sobótka - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 300m

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staszica 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 735-51-66 , fax. (062) 735 51 66
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Staszica 1 1
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 735-51-66, fax. (062) 735 51 66
  REGON: 25086406600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 5295P w m. Sobótka - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 300m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5295P w m. Sobótka - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 300m . Zamówienie obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres:- roboty pomiarowe;- roboty ziemne;- roboty rozbiórkowe (rozebranie krawężników betonowych, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej);- roboty odwodnieniowe (roboty ziemne, przykanaliki z rur PVC fi 160mm, studzienki ściekowe uliczne bet. o śr. 500mm);- ustawienie krawężnika na ławie betonowej;- obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej;- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej;- wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej;- wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm;- roboty wykończeniowe (plantowanie powierzchni gruntu, regulacja wysokościowa studzienek, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie technicznym, kosztorysie ofertowym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł, wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość - (okres gwarancji)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat-ostrowski.pl/folder/104, http://bip.wokiss.pl/ pzd_ostrow/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach