Przetargi.pl
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY MŚCISZEWSKIEJ

Gmina Murowana Goślina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8923600, 8923601, 8923602 , fax. 061 8122140
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Murowana Goślina
  ul. Poznańska 18 18
  62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8923600, 8923601, 8923602, fax. 061 8122140
  REGON: 00052810300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.murowana-goslina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY MŚCISZEWSKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok.148m, zjazd nr 1 o dł. ok. 12m, zjazd nr 2 o dł. ok.27m. o szerokość chodnika 1,5 m o szerokość ścieżki rowerowej 2,0m Ścieżka rowerowa będzie miała nawierzchnię bitumiczną, chodnik będzie wykonany z betonowej kostki brukowej koloru szarego z fazą. Ścieżka pieszo-rowerowa na całej swej długości będzie ograniczona obrzeżami betonowymi 8*30cm na ławie betonowej. - wykonanie robót przygotowawczych, - wykonanie robót ziemnych związanych z formowaniem koryta drogi, - wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni z MMA, - wykonanie konstrukcji chodnika z betonowej kostki brukowej, - wykonanie konstrukcji zjazdów, - prace związane z zielenią drogową, - organizacja ruchu drogowego. Wszystkie zakresy robót zostały szczegółowo przedstawione w projekcie budowlanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 500,00 zł, słownie: tysiąc_pięćset_złotych_00/100.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip2.murowana-goslina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach