Przetargi.pl
Malowanie oddziałów wraz z wymianą wykładziny PCV Pawilonu nr 2 szpitala w Ludwikowie

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6654310 , fax. 061 6631088
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
  ul. Szamarzewskiego 62 62
  60-569 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6654310, fax. 061 6631088
  REGON: 63125036900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpit.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie oddziałów wraz z wymianą wykładziny PCV Pawilonu nr 2 szpitala w Ludwikowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Malowanie oddziałów wraz z wymianą wykładziny PCV Pawilonu nr 2 szpitala w Ludwikowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Wysokość wadium: 2 000 zł 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składnia ofert, o godz. 9.00. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujące konto Szpitala: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 36 1020 4027 0000 1602 1051 8944 4. Oryginał gwarancji lub poręczenia winien być dostarczony w oddzielnym opakowaniu zaadresowanym w analogiczny sposób jak oferta, z dopiskiem wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Poręczenie lub gwarancja winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z ustawą, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela oraz wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wcpit.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach