Przetargi.pl
Adaptacja części powierzchni piwnic pawilonu chirurgicznego na archiwum oraz remont Poradni Chirurgicznej .

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5120855 , fax. 065 5120707
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
  ul. Szpitalna 7 7
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5120855, fax. 065 5120707
  REGON: 41105199900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja części powierzchni piwnic pawilonu chirurgicznego na archiwum oraz remont Poradni Chirurgicznej .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych branży budowlanej, elektrycznej j obejmującego w szczególności: wyburzenie , wykucie, postawienie ścian działowych, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych posadzek, malowanie ścian, wykonanie wewnętrznej instalacji CO, wykonanie instalacji elektrycznej, wymianę nawierzchni z kostki brukowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:szpital.koscian.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach