Przetargi.pl
Remont i modernizacja budynku szkoły w Rakoniewicach

Zespół Szkolno-Gimnazjalny ogłasza przetarg

 • Adres: 62-067 Rakoniewice, Ul. Nowotomyska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 444 10 37 , fax. 061 444 10 37
 • Data zamieszczenia: 2016-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Gimnazjalny
  Ul. Nowotomyska 1 1
  62-067 Rakoniewice, woj. wielkopolskie
  tel. 061 444 10 37, fax. 061 444 10 37
  REGON: 41152662300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szkolarakoniewice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja budynku szkoły w Rakoniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont i modernizacja budynku szkoły w Rakoniewicach, a w szczególności: Prace malarskie, Roboty posadzkowe, Wymiana lamp, Roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: skrócenie terminu zakończenia robót budowlanych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szkolarakoniewice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach