Przetargi.pl
Remont 10 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 598 55 00 , fax. 62 598 55 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Dobrzecka 18 18
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 598 55 00, fax. 62 598 55 01
  REGON: 25052391600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont 10 lokali mieszkalnych (pustostanów) administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont 10 lokali mieszkalnych (pustostanów), administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 8 części: Część 1: (1 lokal); Remont lokalu nr 35 w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 19; Część 2: (1 lokal) Remont lokalu nr 15 w budynku mieszkalnym przy ul. Górnośląskiej 6; Część 3: (3 lokale) Remont lokalu nr 17 w budynku mieszkalnym przy ul. Stawiszyńskiej 8 oraz lokali nr 20 i 20A powstałych w wyniku podziału lokalu nr 20 w budynku mieszkalnym przy ul. Stawiszyńskiej 8 ; Część 4: (1 lokal) Remont lokalu nr 16 w budynku mieszkalnym przy ul. Lipowej 27B; Część 5: (1 lokal) Remont lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Podgórze 5; Część 6: (1 lokal) Remont lokalu nr 25 w budynku mieszkalnym przy ul. Ciasnej 7-9; Część 7: (1 lokal) Remont lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Strzeleckiej 2; Część 8: (1 lokal) Remont lokalu nr 15 w budynku mieszkalnym przy ul. Majkowskiej 6. Zakres prac obejmuje między innymi : a) roboty tynkarsko-malarskie we wszystkich lokalach. b) wymianę stolarki okiennej w lokalizacjach: 3-go Maja 19/35, Lipowa 27B/16, Podgórze 5/10, Ciasna 7-9/25, c) wymianę stolarki drzwiowej w lokalizacjach: ul. Górnośląska 6/15, Stawiszyńska 8/20 i 20A, Lipowa 27B/16, Podgórze 5/10, Ciasna 7-9/25, Strzelecka 2/1, Majkowska 6/15 d) remont podłóg we wszystkich lokalach, e) roboty zduńskie w lokalizacjach: ul. Górnośląska 6/15, Stawiszyńska 8/20, Strzelecka 2/1; f) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne we wszystkich lokalach, g) roboty instalacyjne gazowe w lokalizacjach: ul. 3-go Maja 19/35, Stawiszyńska 8/20a, Lipowa 27B/16, Ciasna 7-9/25, h) roboty instalacyjne elektryczne we wszystkich lokalach, i) montaż pieca przenośnego w lokalizacji: Górnośląska 6/15, Majkowska 6/15, Strzelecka 2/1; j) wywóz i utylizację materiałów z remontu, uprzątnięcie terenu prac we wszystkich lokalach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w określonych poniżej wysokościach, dla poszczególnych części : dla części 1 : 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) dla części 2 : 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) dla części 3 : 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) dla części 4 : 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) dla części 5 : 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) dla części 6 : 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) dla części 7 : 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) dla części 8 : 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Wykonawca wnosi wadium w wysokości przewidzianej dla części, której dotyczy składana przez niego oferta. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, może wnieść wadium osobno dla każdej części, jak i łącznie z wyraźnym zaznaczeniem jakich części wniesione wadium dotyczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzbm.kalisz.pl (zakładka Zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach