Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów

Zakład Karny w Rawiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. 17 Stycznia 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5468500 w. 229, 65 5468507 , fax. 65 5454266
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rawiczu
  ul. 17 Stycznia 28 28
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5468500 w. 229, 65 5468507, fax. 65 5454266
  REGON: 00032029400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów. 1.Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki wyszczególnione w formularzu cenowym - zał. nr 4 do SIWZ (dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl). 2.Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych na wzór pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych. 3.Zestawienia ilościowe na wzór pocztowej książki nadawczej sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem: oryginał dla Wykonawcy, kopia dla Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz znak opłaty. 4.Miejscem dostawy i odbioru przesyłek wyznacza się siedzibę Zamawiającego: Zakład Karny w Rawiczu, ul. 17- go Stycznia 28, 63-900 Rawicz (sekretariat). 5.Dostawa i odbiór przesyłek ma się odbywać 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 09:00 do 11:00. 6.Zamawiający odbiera od Wykonawcy przesyłki uporządkowane względem przekazanego przez Wykonawcę spisu bądź rejestru. 7.Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich do adresata bez ubytku i uszkodzenia określając jednocześnie rodzaj przesyłki i znak opłaty. 8.Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego. 9.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca doręczał przesyłki do każdego miejsca w kraju oraz do krajów europejskich. W przypadku doręczania paczek Wykonawca zobowiązany będzie realizować paczki do każdego miejsca w kraju. 10.Wykonawca będzie doręczał do siedzib Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie dostarczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 11.Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot Zamawiającemu niedoręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 12.Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. 13.Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. 14.Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 15.Czas doręczenia przesyłek rejestrowanych i nierejsestrowanych powinien być zgodny z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych poprzez operatora wyznaczonego. 16.Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. 17.W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek ją zabezpieczyć oraz nanieść adnotację z informacją o osobie dokonującej zabezpieczenia. 18.Uiszczanie przez Zamawiającego opłat za nadane przesyłki pocztowe, paczki pocztowe oraz ich ewentualne zwroty określone w SIWZ odbywać się będzie w formie opłaty z dołu. Zamawiający będzie umieszczał oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą. 19.Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt udostępnić Zamawiającemu pieczęcie bądź gumki do automatycznej pieczątki, służące do oznaczenia znaku opłaty pocztowej na przesyłkach nadawanych przez Zamawiającego lub inne urządzenie, które umożliwi oznakowanie opłaty przesyłek. 20.Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje miesiąc kalendarzowy. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości usług realizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym oraz opłat określonych w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od wystawienia Zamawiającemu faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe. 21.Dane o planowanej ilości przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym mają charakter szacunkowy, stanowią element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach. 22.Zamawiający nie dopuszcza nadania przesyłek przez inny podmiot i w imieniu Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach