Przetargi.pl
Dostawa łóżek rehabilitacyjnych 2-segmentowych, łóżeczek dziecięcych ogólnej opieki oraz lampy bezcieniowej zabiegowo-diagnostycznej.

Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 747 30 51 , fax. 62 747 03 59
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.
  ul. Szpitalna 1 1
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 747 30 51, fax. 62 747 03 59
  REGON: 30141560400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa łóżek rehabilitacyjnych 2-segmentowych, łóżeczek dziecięcych ogólnej opieki oraz lampy bezcieniowej zabiegowo-diagnostycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa łóżek rehabilitacyjnych 2-segmentowych, łóżeczek dziecięcych ogólnej opieki oraz lampy bezcieniowej zabiegowo-diagnostycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331921209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaljarocin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach