Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Mieleszyn kredytu długoterminowego.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-212 Mieleszyn, Mieleszyn 23
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4295060, 4295071 , fax. 061 4295073
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Mieleszyn 23 23
  62-212 Mieleszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4295060, 4295071, fax. 061 4295073
  REGON: 00054615300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: htpp://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Mieleszyn kredytu długoterminowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie Gminie Mieleszyn kredytu długoterminowego w kwocie 202.704,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htpp://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach