Przetargi.pl
Protokół ZP/Nr 10/PN/13

Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 60-346 Poznań, ul. Rycerska 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8648827 , fax. 61 8663735
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ
  ul. Rycerska 10 10
  60-346 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8648827, fax. 61 8663735
  REGON: 63968613200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ratownictwo.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Protokół ZP/Nr 10/PN/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy bieżące letnich i zimowych opon samochodowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343511003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: niewymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ratownictwo.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach