Przetargi.pl
Dostawa, zakup łóżek medycznych sterowanych elektrycznie (3 szt.) dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ogłasza przetarg

 • Adres: 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 848 10 11 , fax. 61 848 49 90/91
 • Data zamieszczenia: 2015-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
  ul. Mickiewicza 2 2
  60-834 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 848 10 11, fax. 61 848 49 90/91
  REGON: 00031332500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszeja.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, zakup łóżek medycznych sterowanych elektrycznie (3 szt.) dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zakup łóżek medycznych sterowanych elektrycznie (3 szt.) dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331921209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest zobowiązany zabezpieczyć składanej oferty wadium. W niniejszym postępowaniu wadium nie pobiera się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raszeja.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach