Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych i usług kurierskich

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 61-736 Poznań, ul. Solna 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061-8852-000 , fax. 061 8472594
 • Data zamieszczenia: 2011-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Solna 10 10
  61-736 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061-8852-000, fax. 061 8472594
  REGON: 00000039400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych i usług kurierskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych jej jednostek rejonowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g oraz ewentualnych ich zwrotów. Świadczenie usług kurierskich polegających na dostarczaniu przesyłek krajowych z budynku Prokuratur Poznańskich do adresata.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: dla zadania nr 1 6.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla zadania nr 2 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 07.11.2011r. do godz. 12:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach