Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-731 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8567-300 , fax. 61 8515-635
 • Data zamieszczenia: 2012-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11 11
  61-731 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8567-300, fax. 61 8515-635
  REGON: 63128432200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych, świadczenia usługi przesyłka firmowa (polegającej na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, w celu ich nadania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach