Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Krotoszyńskiego

Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7254256 , fax. 062 7253423
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
  ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 10
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7254256, fax. 062 7253423
  REGON: 25085475400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-krotoszyn.pl/main.php5
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Krotoszyńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 3 784 MWh (+/- 3%), dla 46 punktów poboru energii dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2015 i zostało podzielone na dwie części. Część 1 zamówienia - zakup energii dla 46 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 1 892 MWh - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Część 2 zamówienia - zakup energii dla 46 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 1 892 MWh - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ Do każdej Części zostanie zawarta odrębna umowa sprzedaży energii elektrycznej przez każdego z Zamawiających osobno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dfinanse.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach