Przetargi.pl
Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 15a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 845 62 00; 845 62 82 , fax. 61 8411009
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Szczepanowskiego 15a 15a
  60-541 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 845 62 00; 845 62 82, fax. 61 8411009
  REGON: 30131365400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosgw.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do budynku przy ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań w ramach umowy kompleksowej zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wfosgw.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach