Przetargi.pl
Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 60-354 Poznań, ul. Marcelińska 44
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 88 63 300 , fax. 61 867 25 21
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Marcelińska 44 44
  60-354 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 88 63 300, fax. 61 867 25 21
  REGON: 00029383500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wokiss.pl/rckik/bip/zamowienia-publiczne.html; www.rckik.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Zakresem postępowania objęte będą 2 budynki przy ul. Marcelińskiej 44, 60-354 Poznań w ramach umowy kompleksowej zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 oraz Formularz Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/rckik/bip/zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach