Przetargi.pl
Gmina Miasto Złotów. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Gmina Miasto Złotów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, al. Piasta 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 263 21 49 wew. 31 , fax. 67 265 00 25
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Złotów
  al. Piasta 1 1
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 67 263 21 49 wew. 31, fax. 67 265 00 25
  REGON: 00052544100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zlotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gmina Miasto Złotów. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 677,65 MWh w okresie od dnia 01.09.2016r. do 31.12.2016r., Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie +/-10%. 2. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 62 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych trzy tysiące 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach