Przetargi.pl
dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektu Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Molekularnej PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 60-179 Poznań, ul. Mariana Smoluchowskiego 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8695100 , fax. 061 8684524
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  ul. Mariana Smoluchowskiego 17 17
  60-179 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8695100, fax. 061 8684524
  REGON: 00055799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifmpan.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektu Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektu Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk mieszczącego się przy ul. Mariana Smoluchowskiego 17 w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). 2. CPV: 09310000-5 elektryczność; 09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - zamówienie obejmuje dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do jednego punktu poboru energii zlokalizowanego przy ul. Mariana Smoluchowskiego 17 w Poznaniu, - miejscem dostarczania i odbioru energii, stanowiącym jednocześnie miejsce przyłączenia oraz granicę własności (eksploatacji) urządzeń są zaciski dopływowe łącznika szyn SN - 15 kV w stacji transformatorowej K-209/E (łącznik w eksploatacji Odbiorcy/Zamawiającego), - moc umowna - 330 kW, - grupa taryfowa: B22, - pomiar pobieranej mocy i energii odbywa się na poziomie napięcia 15 kV, - pomiar odebranej energii elektrycznej będzie następował na podstawie rzeczywistego odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego. 4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia wynosi: 1.500 MWh łącznie (w tym ok. 450 MWh - szczytowa, ok. 1050 MWh - pozaszczytowa). 5. Zamawiający zastrzega, że szacunkowa ilość dostarczanej energii jest ilością prognozowaną, ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 6. Zamawiający zastrzega, że rzeczywista ilość dostarczanej energii może różnić się od ilości szacunkowej o 30%. Rozliczenie z Wykonawcą będzie odbywało się na podstawie odczytu faktycznego zużycia energii w punkcie poboru energii elektrycznej (PPE). 7. Zamawiający zastrzega, że moc umowna może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. 8. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), kodeksu cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 9. Wykonawca musi mieć zawartą oraz obowiązującą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektu Zamawiającego. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla obiektu Zamawiającego jest ENEA Operator Sp. z o.o. 10. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny, a punkt poboru energii jest dostosowany do zasad TPA i ma rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. 11. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dopełni wszystkich formalności związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy niezbędne dane oraz stosowne pełnomocnictwo. 12. Zamawiający informuje, że posiada zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na czas nieoznaczony. 13. Zamawiający informuje, że aktualnie zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31.08.2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 16 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ifmpan.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach