Przetargi.pl
Nr sprawy ROA.271.48.201 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej - etap I

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0618148331 w 34 , fax. 061 8148092
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  ul. Leśna 1c 1c
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0618148331 w 34, fax. 061 8148092
  REGON: 63125873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dopiewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nr sprawy ROA.271.48.201 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej- etap I, w ramach zadania budżetowego pod nazwą Dąbrowa - budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej do wysokości ul. Sadowej oraz na ul. Działkowej i ul. Sadowej . Niniejsze zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety: - pakiet nr 1 - zakres robót objęty wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. W pakiecie nr 1 odtworzenie nawierzchni gruntowych należy wykonać na szerokości wykopu ( zakładana 1 m) po trasie sieci i przyłączy sanitarnych. Zgodnie z wskazaniami Zamawiającego, na długości prowadzonych robót instalacyjnych należy pozostawić nie dosypane koryto głębokości 0,3 m, od niwelety drogi, które należy uzupełnić do wysokości 0,3 m tłuczniem drogowym frakcji 31,5 - 63 mm wykończenie warstwą tłucznia 0-31,5 mm - 0,05 m wraz z dobiciem walcem drogowym (zgodnie z dołączoną specyfikacja SST). Sieć - od studni istn. nr. 231 poprzez 232,233,234,235,Pp8,236,237,238,239,240,241 Przyłącza sanitarne - nr. 184,185,186a,186,187,183,. W ul. Ogrodowej w ramach zadania należy posadowić pompownie podnośnikową Pp8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - pakiet nr 2 - zakres robót nie objęty wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Przyłącza sanitarne - nr działki/długość /studzienka przyłączeniowa. 252/1,/6/1szt. - 252/2,/6/0 szt. - 124/3,/4/0 szt. - 251/1,/6/0 szt. - 248/4,/4/0 szt. - 248/3,/4/1 szt. - 248/2,/6/0 szt. - 122/2,/6/0 szt. - 120/2,/6/1 szt. - 243/45,/6/1 szt. - 119/2,/6/0 szt. - 119/3,/6/0 szt. W zakresie wykonywanych robót ziemnych , na długości prowadzonych robót instalacyjnych należy pozostawić koryto głębokości 0,3 m w pasie o szerokości(zakładana 1m) po trasie dodatkowych przyłączy w ul. Ogrodowej od niwelety drogi, które należy uzupełnić do wysokości 0,3 m tłuczniem drogowym frakcji 31,5 - 63 mm wykończenie warstwą tłucznia 0-31,5 mm - 0,05 m wraz z dobiciem walcem drogowym (zgodnie z dołączoną specyfikacja SST). Dodatkowe uwagi : 1. W kosztorysie ofertowym należy skalkulować monitorowanie sieci grawitacyjnej (z zapisem na płytę CD-R) tylko i wyłącznie w czasie obecności przedstawiciela przyszłego użytkownika lub inwestora. 2. Zasypki po robotach instalacyjnych w drogach należy zagęścić do współczynnik zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 w skali Proctora do głębokości 1,0m od górnego poziomu zasypki w drogach o nawierzchni gruntowej jak i utwardzonej. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych pomiary współczynnika zagęszczenia gruntu należy odznaczać na bieżąco po dogęszczeniu każdej warstwy zasypowej o miąższości nie większej niż 0,4 m. W taki przypadku odwodnienie wykopu należy utrzymywać do momentu zakończenia zasypki kanalizacyjnej oraz zakończenia pomiarów współczynników zagęszczenia. 3. Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy. 4. Wykonawca pokrywa opłaty za składowanie ziemi z wykonanego koryta. 5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Urzędu Gminy Dopiewo na zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogi, na podstawie wydanego Wykonawcy pełnomocnictwa przez Wójta Gminy Dopiewo do reprezentowania Zamawiającego. Opłatę za zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca. 6. Podczas robót należy nie dopuszczać do zanieczyszczenia pasa drogowego, który nie znajduje się w obrębie placu budowy określonego na podstawie decyzji na zajęcie pasa drogowego. Również w cenę oferty należy wkalkulować koszty związane z bieżącym utrzymaniem przejezdności odcinków dróg po których poruszają się pojazdy Wykonawcy(w czasie wzmożonych opadów atmosferycznych drogi gruntowe należy utwardzać poprzez gruzowanie ich gruzem pobudowanym o frakcji od 5-50mm.wolnym od zanieczyszczeń stałych (guma , pręty stalowe, szkło, gwoździe itp) W przypadku jego zanieczyszczenia należy niezwłocznie teren drogi posprzątać. Wszelkie szkody powstałe w wyniku zabrudzenia nawierzchni drogowej powstałe w związku z budowa kanalizacji ( w tym transportem i dowozem materiałów) odpowiadać będzie Wykonawca robót. W przypadku kiedy Wykonawca nie będzie się wywiązywał z bieżącego utrzymywania czystości nawierzchni lub przejezdności w czasie prowadzenia robót kanalizacyjnych Inwestor zleci zakres wnioskowanych prac firmie zewnętrznej a kosztami obciąży Wykonawcę lub wartość tych zobowiązań zostanie potracona z wystawianych przez wykonawcę faktur. 7. Tyczenie kanalizacji w terenie oraz odbiory robót będą dokonywane w obecności zarządcy drogi. O tyczeniu i odbiorach robót należy zawiadomić zarządcę drogi z 7 dniowym wyprzedzeniem. 8. W razie kolizji istniejących urządzeń energetycznych projektowaną inwestycją należy wystąpić do RD - Opalenica o wydanie warunków przebudowy kolidujących urządzeń. 9. Do budowy sieci kanalizacyjnej należy zastosować rury i kształtki kamionkowe kielichowe od wewnątrz glazurowane według PN- EN 295. 3.2. Zakres prac będących przedmiotem niniejszego postępowania objęty jest decyzja pozwolenia na budowę. 3.3. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem parametry nie gorsze Zamawiający rozumie parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w dokumentacji. 3.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace , materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy , okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Termin zakończenia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości : 17.000,00 zł musi zostać złożone przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach