Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, ul. Parkowa 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 28 30 459 , fax. 61 28 30 296
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śremskie Wodociągi sp. z o.o.
  ul. Parkowa 8 8
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. 61 28 30 459, fax. 61 28 30 296
  REGON: 63095715000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sremskiewodociagi.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: komunalna spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD 90 mm - 149,5 mb, 2. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm - 779,5 mb, 3. budowę przepompowni ścieków - 1 kpl., 4. budowę sieci wodociągowej z rur PEHD 110 mm - 599,5 mb, 5. budowę sieci wodociągowej z rur PEHD 90 mm - 239,0 mb. UWAGA! Zakres budowy przepompowni ścieków nie obejmuje systemu AKPiA UWAGA! Budowę sieci wodociągowej zrealizować należy z wykorzystaniem zasuw przekazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12.000.00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych, 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-08-09 do godz. 11:30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a/ pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. O/Śrem 36 1090 1405 0000 0000 4001 1599; b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c/ gwarancjach bankowych; d/ gwarancjach ubezpieczeniowych; e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Oryginał powyższego dokumentu (lit. b-e) należy złożyć w Dziale inwestycji i rozwoju Zamawiającego, w terminie przewidzianym dla składania ofert, a potwierdzoną kopie należy załączyć do oferty lub dostarczyć przed otwarciem ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Łączny okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sremskiewodociagi.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach