Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dymaczewo Nowe - rejon ul. Pogodnej

Gmina Mosina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8109500 , fax. 61 8109558
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mosina
  Pl. 20 Października 1 1
  62-050 Mosina, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8109500, fax. 61 8109558
  REGON: 63125862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dymaczewo Nowe - rejon ul. Pogodnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ? 180 mm w miejscowości Dymaczewo Nowe rejon ul. Pogodnej, obejmujące w szczególności : 1. Roboty montażowe dla sieci wodociągowej : a) wykopy z umocnieniem ścian b) podsypki i obsypki rurociągów c) rurociągi z rur PVC o śr. zewn. 180 mm łączone - zgrzewanie rury PE d) hydranty e) oznakowanie trasy sieci wodociągowej f) próba szczelności g) badania jakości wody h) badanie wydajności hydrantów i ciśnienia wody 2. Roboty drogowe odtworzeniowe : a) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi, i mechaniczne zagęszczenie nawierzchni odtworzenie nawierzchni kamieniem łamanym o grubości warstwy = 20 cm wraz z robotami towarzyszącymi, b) odtworzenie nawierzchni bitumicznej c) oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą - wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą oraz ochrona geodezyjnych punktów poligonowych. Opłata za odbiory sieci wodociągowej na rzecz Aquanet- u ponosi Wykonawca robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja geotechniczna - załącznik nr 11 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Przez pojęcie lub równoważne Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu spełnienia warunku: równoważności spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25 000,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach