Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej ul. Zagrodowa w Międzychodzie

Miejska Spółka Komunalna "Aqualift" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. Bolesława Chrobrego 24
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7482042 w. 41 , fax. 95 7482043
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Spółka Komunalna "Aqualift" sp. z o.o.
  ul. Bolesława Chrobrego 24 24
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 95 7482042 w. 41, fax. 95 7482043
  REGON: 30199386700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzychod.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej ul. Zagrodowa w Międzychodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Zagrodowa 64-400 Międzychód DZ.NR1270/6,1276/31,1276/28,1277/2,1245/1,1266/1,1246/1,1264,1265/1,1262/1,1247/1,1263/1,1261/1,1248/13,1253/1,1252/1,1250/1,1224/12,1222/5,1222/3,1223/28,1220/6,1220/14,1220/26,1220/12,1223/24,1211,1223/20,1616/5,1616/4,1219/1,1218/1,1209/4,1210/6,1217/1,1599/44,1216/1,1204/28,1212,1215/1 - obręb Międzychód. Celem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu doprowadzającego wodę socjalno-bytową i p.poż . wraz z przyłączami do poszczególnych posesji . Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wodociągowej z przyłączami przebiega w działkach zlokalizowanych w pasie ul. Zagrodowej w Międzychodzie. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi - 340 m oraz przyłącza do granic posesji, długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi - 971 m oraz przyłącza do granic posesji. Zakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od domów jednorodzinnych w ul. Zagrodowej w Międzychodzie w pasie drogowym do pompowni ścieków PS1 , dalej z pompowni do istniejącej kanalizacji tłocznej w ul. Zagrodowej i Sadowej .Zaprojektowano sieć wodociągową z rur D110/PE , D90 oraz D40 PE-HD zasilaną z sieci wodociągowej D110 usytuowaną pasie drogi . Włączenie należy wykonać trójnikiem D110 , dalej zaprojektowano rury PE100 SDR17 PN10. Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie projektowane obiekty w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p. poż. Na poziomie projektowanego wodociągu zalegają grunty III i IV kat. Średnie zagłębienie projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi około 2,5 m poniżej poziomu terenu. Średnie zagłębienie projektowanego wodociągu wynosi około 1,5 m poniżej poziomu terenu. Teren objęty zakresem inwestycji nie jest zróżnicowany wysokościowo . Przebieg trasy projektowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przedstawiono w załączniku do siwz. Obecnie na ul. Zagrodowej są prowadzone roboty budowlane związane z budową nawierzchni. Zamawiający we własnym zakresie wykonuje sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, planowany zakres prac wykonywany przez Zamawiającego uzależniony od postępu robót związanych z budową nawierzchni do czasu rozstrzygnięcia przetargu to odcinek od studni S1 do studni S6. Rozliczenie wykonanych prac przez oferenta nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego a faktycznie wykonanych robót budowanych. Zamawiający w dniu podpisania umowy sporządzi protokół przekazania placu budowy z uwzględnieniem odcinka który został juz wykonany. W koszcie zamówienia należy uwzględnić następujące koszty: wynagrodzenie kierownika budowy, obsługę geodezyjną wytyczenia i inwentaryzacji sieci, przygotowanie dokumentacji (próby szczelności, oświadczenia i badania itp.) związanej z pozwoleniem na użytkowanie - wymagane prawem budowlanym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzychod.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach