Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś w rejonie ulicy Spokojnej i Sosnowej

Gmina Przemęt ogłasza przetarg

 • Adres: 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5496071 , fax. 65 549 69 77
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przemęt
  ul. Jagiellońska 8 8
  64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5496071, fax. 65 549 69 77
  REGON: 41105079300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś w rejonie ulicy Spokojnej i Sosnowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś w rejonie ulicy Spokojnej i Sosnowej Przedmiot zamówienia publicznego składa się z dwóch zadań: Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Spokojnej i Sosnowej Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmuje łącznie wybudowanie ok. 663,00 m długości rurociągów grawitacyjnych i ok. 144 m rurociągów PVC fi 160 wraz ze studzienkami fi 315 w ilości 37 sztuk, ok. 231,00 m długości rurociągów ciśnieniowych, oraz 1 przejezdną pompownię ścieków. W ramach zadania należy wykonać przyłącza kanalizacyjne zakończone studzienką fi 315 przed granicą posesji. Wybudowaną kanalizacje sanitarną należy podłączyć do już istniejącej sieci kanalizacyjnej. UWAGA: Projekt budowlany obejmuje wykonanie 710 mb kanalizacji grawitacyjnej, obecnie część rurociągu PVC fi 200 jest już wykonane zatem niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ok. 663,00 m sieci kanalizacji grawitacyjnej i połączenie tej sieci z już istniejącą. Projekt budowlany obejmuje wykonanie dwóch studni inspekcyjnych PP fi 400 mm niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania studni inspekcyjnych PP fi 400. Projekt budowlany obejmuje budowę jednej przepompowni ścieków. Przedmiot zamówienia nie obejmuje uzbrojenia pompowni. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy wykonać zbiornik wraz z włazem oraz innymi elementami pompowni, których nie będzie można uzupełnić w przyszłości bez uszkodzenia zbiornika. Zbiornik ma posiadać dennice typu TOP. Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Spokojnej i Sosnowej Budowa sieci wodociągowej obejmuje wykonanie 766 m rurociągów o śr. zewn. 110 mm, 3,00 m rurociągów o śr. zewn. 90 mm oraz montaż 4 hydrantów nadziemnych DN 80 i 1 hydrant podziemny DN 80. Wybudowaną siec wodociągową należy podłączyć do już istniejącej sieci wodociągowej. Szczegółowy zakres robót dla zadania 1 i dla zadania 2 określa projekt budowlany [zał. nr 9 do SIWZ], szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót[zał. nr 10 do SIWZ]. Załączone przedmiary robót stanowią wyłącznie element pomocniczy i nie są zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 1 Kc [zał. nr 11a i 11b do SIWZ ]. Zakres prac obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, badanie jakości wody oraz badanie wydajności hydrantów. Autorami dokumentacji budowlanej są: 1. Zakład usług Inwestycyjno-projektowych mgr inż. Stanisław Kłosiński ul. Grunwaldzka 6/1 64-100 Leszno 2. PPRIOŚ SOZOLOG Włodzimierz Leonarczyk ul. Matejki 9 64-100 Leszno Ponadto: Wszystkie ewentualne użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto: Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2014r. poz. 883 tekst jednolity] Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. Pieniądzu 2. O poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Urząd Gminy Przemęt BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 z dopiskiem: /Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -rejon ulic Spokojnej i Sosnowej w Nowej Wsi/ Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za prawidłowo wniesione o ile przed upływem terminu do złożenia oferty kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium zaksięgowana zostanie na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/przemet/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach