Przetargi.pl
ROA.271.18.2016 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0618148331 w 34 , fax. 061 8148092
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  ul. Leśna 1c 1c
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0618148331 w 34, fax. 061 8148092
  REGON: 63125873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dopiewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROA.271.18.2016 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. 2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 3. Przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Jeżeli w dokumentacji występują nazwy własne producentów lub wyrobów, zostały one użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem parametry nie gorsze Zamawiający rozumie parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w dokumentacji. 5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był objęty minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż ten zaproponowany w ofercie, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 6. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty przekazania placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości : 16.000,00 zł musi zostać złożone przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji w miesiącach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach