Przetargi.pl
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZAJI SANITARNEJ W ULICY GOSPODARSKIEJ W POZNANIU

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej "Gospodarska" w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-313 Poznań, Ul. Gospodarska 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej "Gospodarska" w Poznaniu
  Ul. Gospodarska 16 16
  61-313 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 36121891400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie zwykłe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZAJI SANITARNEJ W ULICY GOSPODARSKIEJ W POZNANIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZAJI SANITARNEJ W ULICY GOSPODARSKIEJ W POZNANIU
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.libraproperty.net/#!inwestycje-lokalne/iwzec
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach