Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Bucz i częściowo dla miejscowości Barchlin wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych

Gmina Przemęt ogłasza przetarg

 • Adres: 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5496071 , fax. 65 549 69 77
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przemęt
  ul. Jagiellońska 8 8
  64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5496071, fax. 65 549 69 77
  REGON: 41105079300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Bucz i częściowo dla miejscowości Barchlin wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bucz [ w tym również dla miejscowości Bucz Nowy] oraz na odcinku ul Śmigielskiej w Barchlinie. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kanalizację deszczową na Osiedlu Botanicznym w miejscowości Bucz. Przedmiot zamówienia składa się z 4 zadań: Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bucz [ w tym również dla miejscowości Bucz Nowy] Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie rurociągów grawitacyjnych o łącznej długości ok. 8 439 m, rurociągów tłocznych o łącznej długości ok. 5 357 m oraz 8 przepompowni ścieków. Ścieki z miejscowości Bucz zostaną rurociągiem tranzytowym przepompowane do studni rozprężnej S1 na ul. Głębokiej w Przemęcie , która połączy się z istniejącą siecią kanalizacyjną. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany /Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bucz i Sączkowo, TOM I - Bucz z tranzytem do Przemętu/ [załącznik nr 9 do siwz] oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót[zał. nr 10 do SIWZ]. UWAGA: Projekt budowlany zawiera budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej i na ul. Nowej w Buczu. Powyższa kanalizacja sanitarna już istnieje, zatem przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej i na ul. Nowej w Buczu a jedynie połączenie z już istniejąca kanalizacją. Autorem dokumentacji budowlanej jest: Biuro Projektowania i Usług Technicznych PROKOM ul. Przesmyk 7 58-200 Dzierżoniów UWAGA: 1. Rurociąg tłoczny od pompowni P12 do studni S67r należy wykonać metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego [rury z polietylenu PEHD RC średnicy 110mm zgrzewane doczołowo] 2. Należy wykonać zakończenie wszystkich przyłączy do nieruchomości przed granicą działek prywatnych studnią z tworzywa sztucznego fi 315 3. Należy wykonać ogrodzenia pompowni o wys. 1,5 m w ilości ok. 100m2 [bez P6, P7] i utwardzenie terenu przy wszystkich przepompowniach kostką betonową grub. 8 cm wraz z podbudową w ilości ok. 110 m2. 4. Należy również wykonać zasilenie energetyczne projektowanych pompowni od szafki przyłączeniowej ZK do szafy sterowniczej kablem YKYżo 5x16mm2 w rurze osłonowej średnicy 50mm o długości ok. 4,0m każda. 5. Zadanie obejmuje odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni na drogach asfaltowych gminnych i powiatowych dla całej miejscowości Bucz. W zakresie dróg powiatowych odtworzenie należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie. 6. Zadanie obejmuje odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni na drogach gminnych z kostki betonowej polegające na przełożeniu kostki na całej szerokości jezdni. 7. W miejscowości Bucz Nowy odtworzenie nawierzchni będzie polegało na wykonaniu nawierzchni z nowej kostki betonowej na szerokości 3 m, ale ten zakres robót został wyszczególniony w zadaniu nr 4 i nie wchodzi w skład zadania nr 1. Zakres przedmiotu obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, próby szczelności i kamerowanie sieci. Ponadto dla zadania nr 1 załączono przedmiar robót, który stanowi wyłącznie element pomocniczy i nie jest zestawieniem planowanych praz w rozumieniu art. 629 oraz 630 1 Kc [zał. nr 11 do SIWZ ]. Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Śmigielskiej w Barchlinie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie rurociągów grawitacyjnych o łącznej długości ok. 136m m, rurociągów tłocznych o łącznej długości ok. 445 m w ciągu drogi powiatowej - ulica Śmigielska oraz 1 przepompowni ścieków wraz z wykonaniem przyłączy. W ramach zadania należy odtworzyć nawierzchnię asfaltową na całej szerokości jezdni [tj. w miejscu wykopów] na ok. 600 m2. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany /Kanalizacja sanitarna w miejscowości Barchlin ul. Słoneczna, gm. Przemęt/[załącznik nr 12 do siwz] oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót[zał. nr 13 do SIWZ]. UWAGA: projekt budowlany obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Śmigielskiej i ul. Słonecznej w Barchlinie. Kanalizacja sanitarna na ul. Słonecznej jest już wykonana, zatem przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie tylko odcinka sieci wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Śmigielskiej w Barchlinie i połączenie z istniejącą kanalizacją sanitarną na ul. Słonecznej. Autorem dokumentacji budowlanej jest: PPRIOŚ /SOZOLOG/ Włodzimierz Leonarczyk ul. Matejki 9 64-100 Leszno Zakres przedmiotu obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, próby szczelności i kamerowanie sieci. Ponadto dla zadania nr 2 załączono przedmiar robót, który stanowi wyłącznie element pomocniczy i nie jest zestawieniem planowanych praz w rozumieniu art. 629 oraz 630 1 Kc [zał. nr 14 do SIWZ ]. Zadanie nr 3: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Botanicznym w miejscowości Bucz Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie ok. 487,5 m długości rurociągów PP-B korugowanych , montaż 20 szt. studzienek rewizyjnych betonowych D 1000 i 6 szt. studzienek ściekowych D 500 oraz odtworzenie po wykopach podbudowy ciągów jezdnych w ilości ok. 335 m2. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany /Kanalizacja deszczowa w miejscowości Bucz - osiedle Botaniczne, gm. Przemęt/ [załącznik nr 15 do siwz] oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót[zał. nr 16 do SIWZ]. UWAGA: projekt budowlany obejmuje min. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na ul. Brzozowej i na odcinku ul. Świerkowej od studni S1 do S 11. Kanalizacja deszczowa na ul. Brzozowej od S19 do S11 i na ww odcinku ul. Świerkowej od S1 do S11 jest już wykonana, zatem przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy tych odcinków sieci. Ponadto projekt budowlany zakłada odtworzenie warstw konstrukcyjnych ciągów jezdnych w tym położenie nawierzchni z kostki betonowej. Niniejszy zakres zadania nr 3 nie obejmuje wykonania nawierzchni z kostki betonowej i podsypki cementowo-piaskowej. Obejmuje wykonanie tylko warstwy podbudowy. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej jest ujęte w przedmiarze do zadania nr 1. Autorem dokumentacji budowlanej jest: PPRIOŚ /SOZOLOG/ Włodzimierz Leonarczyk ul. Matejki 9 64-100 Leszno Zakres przedmiotu obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, próby szczelności i kamerowanie sieci. Ponadto dla zadania nr 3 załączono przedmiar robót, który stanowi wyłącznie element pomocniczy i nie jest zestawieniem planowanych praz w rozumieniu art. 629 oraz 630 1 Kc [zał. nr 17 do SIWZ ]. Zadanie nr 4: Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie drogi gminnej w m. Bucz Nowy, nawierzchni na ul. Akacjowej w Buczu oraz przebudowa chodników i zjazdów na ul. Kościelnej w Buczu. Należy: 1. Wykonać odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Buczu Nowym, które będzie polegało na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej na szerokości 3 m. Kostka betonowa będzie ograniczona krawężnikiem ułożonym na płasko. Jako podbudowę należy wykorzystać pokruszony gruz, który pozostał po wykonaniu kanalizacji sanitarnej [w kosztach oferty należy ująć pokruszenie gruzu]. Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 18a do siwz 2. Ułożyć warstwę ścieralną asfaltową na całej szerokości jezdni ul. Akacjowej w Buczu wraz z wymiana krawężnika, odwodnieniem i wykonaniem chodnika. Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 18b do siwz 3. Na ulicy Kościelnej w Buczu przebudować chodniki i zjazdy z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 18c do siwz Dotyczy zdania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3, zadania nr 4: Wszystkie ewentualne użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto: Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2014r. poz. 883 tekst jednolity] Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wynosi 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3.gwarancjach bankowych 4.gwarancjach ubezpieczeniowych 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Urząd Gminy Przemęt BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 z dopiskiem: /Budowa sieci kanalizacyjnej w Buczu/ Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za prawidłowo wniesione o ile przed upływem terminu do złożenia oferty kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium zaksięgowana zostanie na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Wadium składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji/poręczenia musi w swojej treści wymieniać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/przemet/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach