Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice - Marcinów

Gmina Dobra ogłasza przetarg

 • Adres: 62-730 Dobra, plac Wojska Polskiego 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 279-90-11 , fax. 0-63 279-90-11
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobra
  plac Wojska Polskiego 10 10
  62-730 Dobra, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 279-90-11, fax. 0-63 279-90-11
  REGON: 00052819000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice - Marcinów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: Roboty pomiarowe na odcinku - 260 m Ręczne czyszczenie poboczy z trawy i chwastów - 520 m2 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: gęstych/ powyżej 60% powierzchni/ - skarpy w obrębie przepustu - 0,010 ha Wywożenie gałęzi poza teren budowy - 3,4 mp Wywożenie karpiny poza teren budowy - 1,2 mp Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża - 1560,00 m2 Wykonanie koryta o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni - 1170,00 m2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1170,00 m2 Remonty cząstkowe podbudowy żwirowej z zagęszczeniem mechanicznym przy głębokości do 5 cm - 540,00 m2 Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr warstwy 5cm - 1170 m2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 1170,00 m2 Skropienie warstwy nawierzchni emulsją asfaltową 0,8kg/m2 - 1170,00 m2 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych dla KR1-KR2 AC11S z transportem o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm -1040,00 m2 Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyładowczymi - 104,00 m2 Plantowanie obrobienie na czysto poboczy w gruncie kat. I-III - 520 m2 Bariery ochronne stalowe jednostronne na istniejącym przepuście - 32,0 m Remont ścianek czołowych przepustu 2x150 cm i podwyższenie ścianek czołowych bloczkami betonowymi M6 na długości 2x5 m i wysokości po 0,5 m- 2 szt. Zakończenia barier stalowych jednostronnych - 4 szt. Zakup dostawa i montaż słupków pionowych znaków drogowych - 3,0 szt. Zakup dostawa i montaż tablic do znaków drogowych - 4,00 szt. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 5 egz. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami technicznego wykonania, obowiązującymi normami i współczesną wiedzą budowlaną. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Uwaga: kosztorys ofertowy jest jedynie elementem pomocniczym pomocnym. Cena jest cena ryczałtową wobec czego Wykonawca winien wycenić wszystkie roboty budowlane zawarte w dokumentacji projektowej oraz zapoznać się ze stanem faktycznym na terenie inwestycji. Uwaga: Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Od wykonawców wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dobra.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach