Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie w pełnej sprawności technicznej szpitalnego sprzętu medycznego poprzez wykonywanie przeglądów i napraw bieżą cych

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (065) 546 70 64 , fax. (065) 546 70 64
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
  ul. Gen. Grota Roweckiego 6 6
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. (065) 546 70 64, fax. (065) 546 70 64
  REGON: 30090413000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie w pełnej sprawności technicznej szpitalnego sprzętu medycznego poprzez wykonywanie przeglądów i napraw bieżą cych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie w pełnej sprawności technicznej, poprzez wykonywanie przeglądów i napraw bieżących szpitalnego sprzętu medycznego: Zadanie nr 1 - REKTOSKOPY Zadanie nr 2 - ENDOSKOPY Zadanie nr 3 - VIDEOKOLPOSKOP Zadanie nr 4 - KAMERA ENDOSKOPOWA Zadanie nr 5 - BRONCHOFIBEROSKOPY Zadanie nr 6 - MYJNIA DO ENDOSKOPÓW Zadanie nr 7 - SPRZĘT DO KOAGULACJI Zadanie nr 8 - KOAGULATOR FOTONOWY Zadanie nr 9 - LAPAROSKOP Zadanie nr 10 - HISTEROSKOP Zadanie nr 11 - BILIRUBINOMIERZ Zadanie nr 12 - SPRZĘT MEDYCZNY POMIAROWY Zadanie nr 13 - SPRZĘT MEDYCZNY DO UROLOGII
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504210002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia w niniejszym postępowaniu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalrawicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach