Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego inwestycyjnego w kwocie 600.000 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 172.500 zł na sfinansowanie zakupu autobusu.

Miejski Zakład Komunikacji SA ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7376111 , fax. 62 7376113
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji SA
  ul. Lotnicza 30 30
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7376111, fax. 62 7376113
  REGON: 25056007600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego inwestycyjnego w kwocie 600.000 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 172.500 zł na sfinansowanie zakupu autobusu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego inwestycyjnego w kwocie 600.000 zł oraz kredytu obrotowego w kwocie 172.500 zł na sfinansowanie zakupu autobusu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzk-ostrow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach