Przetargi.pl
Dostawa narzędzi endoskopowych jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8739 293, 008, 033 , fax. 061 8779 517
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
  ul. Szwajcarska 3 3
  61-285 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8739 293, 008, 033, fax. 061 8779 517
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa narzędzi endoskopowych jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi endoskopowych jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Wymagania dotyczące sprzętu, znajdują się w formularzu ofertowym zawierającym szczegółowy opis sprzętu , który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia podzielony została na 4 pakiety (części) Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) dostawę narzędzi do zamawiającego przez wykonawcę, transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko do Magazynu Apteki Zakładowej . Zamawiający oczekuje narzędzi wysokiej jakości, niezawodnych, spełniających wszystkie funkcje, zgodnie z ich przeznaczeniem i zapewniających bezpieczeństwo pacjentom oraz komfort pracy personelowi medycznemu. Oferowany przedmiot zamówienia winien posiadać co najmniej cechy wymagane, opisane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331680005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach