Przetargi.pl
Dostawa mięsa, wędlin i podrobów na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-010 Krzywiń, ul. Mościszki 37C
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5177310 , fax. 65 5177312
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Mościszki 37C 37C
  64-010 Krzywiń, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5177310, fax. 65 5177312
  REGON: 41033457700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsmosciszki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: dom pomocy społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa, wędlin i podrobów na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywna dostawa mięsa, wędlin i podrobów do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach: zadanie nr 1 mięso wędliny i podroby, zadanie nr 2 kaczka porcja rosołowa i krew. Szczegółowy oips przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu powinien wnieść wadium w wysokości 700,00 PLN. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. Nr konta 34 8666 0004 0300 3069 2000 0006 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie O/ Krzywiń.Wadium można wnieść w również w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancji ubezpieczeniowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsmosciszki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach