Przetargi.pl
Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi dla SPZOZ Krotoszyn.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5880390 w. 253 , fax. 062 5880402
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Młyńska 2 2
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5880390 w. 253, fax. 062 5880402
  REGON: 00031022628200
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi dla SPZOZ Krotoszyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 8 - Probówki i akcesoria - próżniowy system zamknięty. 1 Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności 9 ml. Do separacji surowicy. szt. 15000 2 Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności 4 ml. Do separacji surowicy. szt. 15000 3 Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności 1 ml. z EDTA do hematologii. szt. 3000 4 Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności 2 ml. z EDTA do hematologii. szt. 15000 5 Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności 4 ml z heparyną sodową. szt. 300 6 Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności 1 ml. do koagulologii, 3,2% cytrynian sodowy kompatybilna z aparatem SYSMEX CS-2100I szt. 1000 7 Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności 2 ml. do koagulologii, 3,2% cytrynian sodowy kompatybilna z aparatem SYSMEX CS-2100I szt. 12000 8 Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym o pojemności 1,5 ml. do oznaczania OB. szt. 2000 9 Probówka do próżniowego pobierania krwi w systemiemie zamkniętym o poj. 2 ml z fluorkirm sodu szt. 5000 10 Igła dwuostrzowa do próżniowego pobierania krwi, kompatybilna z probówką próżniową i uchwytem w rozmiarach: 0,7mm ; 0,8mm ; 0,9mm szt. 45000 11 Uchwyt do igły dwuostrzowej i probówki próżniowej. szt. 40000 12 Uchwyt do igły dwuostrzowej z nasadką typu Luer. szt. 5000 13 Statyw OB.- kompatybilny z probówką do próżniowego pobierania krwi, do oznaczania OB z poz. 8 szt. 3 Zamawiający wymaga aby asortyment w pozycjach od 1 do 13 pochodził od jednego producenta. Wszystkie korki probówek oznaczone kodem barwnym zgodnym ze standardami międzynarodowymi w zależności od dodanej substancji. Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej 3 szkolenia na oddziałach szpitalnych na własny koszt w terminie podanym przez zamawiającego po zawarciu umowy. UWAGA! Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- i -Nazwa handlowa i producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331925007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach