Przetargi.pl
Kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bolesławiu na potrzeby Gimnazjum ( łącznik)

Gmina Bolesław ogłasza przetarg

 • Adres: 32-329 Bolesław, ul. Główna 58
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 642-45-01, 642-40-71 , fax. (032) 642 48 01
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bolesław
  ul. Główna 58 58
  32-329 Bolesław, woj. małopolskie
  tel. 032 642-45-01, 642-40-71, fax. (032) 642 48 01
  REGON: 27053252600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleslaw.top.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bolesławiu na potrzeby Gimnazjum ( łącznik)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: - wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, oraz instalacyjnych w zrealizowanym w stanie surowym budynku Gimnazjum i 2 salach w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej - wykonanie przyłącza wody, kanal
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, spełniają warunki i wymagania określone art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej jak 2 300 000.00zł ( brutto) 3. dysponują osobami zdolnymi do wykonana zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia t.j. do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności - konstrukcyjno budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz automatyki - cieplnych wentylacyjnych i gazowych - instalacji wodno- kanalizacyjnej - drogowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem w/w uprawnień oraz zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych w ofercie dokumentów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dostarczyć dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.boleslaw.top.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach