Przetargi.pl
Remont laboratoriów 114, 115, 116 i sali ćwiczeń 427 wraz z pomieszczeniem pomocniczym 426 w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówienia: DZP-291-2918/2016

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6624413 , fax. 012 6624410
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21 21
  31-120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6624413, fax. 012 6624410
  REGON: 00000181500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont laboratoriów 114, 115, 116 i sali ćwiczeń 427 wraz z pomieszczeniem pomocniczym 426 w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówienia: DZP-291-2918/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont laboratoriów 114, 115, 116 i sali ćwiczeń 427 wraz z pomieszczeniem pomocniczym 426 w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 54. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) remont laboratoriów 114, 115, 116 (demontaż części mebli laboratoryjnych, wymiana posadzek, skucie tynków i wykonanie nowych, montaż obudowy ściany korytarzowej z płyt gkf, wymiana oraz poszerzenie zakresu wykładzin ścian, wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyborami, dobudowa instalacji wentylacji miejscowej). b) remont sali ćwiczeń 427 wraz z pomieszczeniem pomocniczym 426 (demontaż mebli laboratoryjnych, uzupełnienie posadzek z płytek gresowych po robotach instalacyjnych, montaż cokolików z płytek gresowych przy istniejących posadzkach, skucie tynków i wykonanie nowych, montaż obudowy ściany korytarzowej z płyt gkf, montaż wykładzin ściennych z PCV, obłożenie parapetów płytkami ceramicznymi, wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyborami, dobudowa instalacji wentylacji miejscowej). 3. Szczegółowy zakres zamówienia określają: a) Przedmiar robót - załącznik nr 9.1-9.6. b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10. c) Rysunki techniczne - załącznik nr 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.ur.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach