Przetargi.pl
Remont pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanego przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie. Nr zamówienia: DZP-291-2017/2016-II

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6624413 , fax. 012 6624410
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21 21
  31-120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6624413, fax. 012 6624410
  REGON: 00000181500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanego przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie. Nr zamówienia: DZP-291-2017/2016-II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanego przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie. 1 Zakres zamówienia obejmuje wyprofilowanie spadków, wymianę okładzin, wymianę balustrad, wymianę nawierzchni chodników na dojściu do pochylni, wymianę nawierzchni dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 2 Szczegółowy zakres zamówienia określają: a) Przedmiar robót - załącznik nr 9. b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10. c) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 11
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.ur.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach