Przetargi.pl
Zakończenie robót wykończeniowych na krytej pływalni w Naprawie oraz oddanie obiektu do użytkowania.

Gmina Jordanów ogłasza przetarg

 • Adres: 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2693510 , fax. 18 2693526
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jordanów
  ul. Rynek 2 2
  34-240 Jordanów, woj. małopolskie
  tel. 18 2693510, fax. 18 2693526
  REGON: 49189225100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-jordanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakończenie robót wykończeniowych na krytej pływalni w Naprawie oraz oddanie obiektu do użytkowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót wykończeniowych na krytej pływalni w Naprawie oraz oddanie obiektu do użytkowania. Zakres prac obejmuje min: 1) Wykonanie niecek basenów ze stali nierdzewnej - basen pływacki o wymiarach 16,67x 8,5 m - basen wielofunkcyjny o wymiarach 12,93x 8,36 m - wanna SPA 2) Wykonanie technologii uzdatniania wody opartej na elektrolizie soli. 3) Montaż kolektorów słonecznych próżniowych - 40 szt. 4) Wykonanie instalacji niskoprądowych. 5) Roboty wykończeniowe: - malowanie pomieszczeń ogólnodostępnych, - malowanie i ułożenie ceramiki na hali basenowej, - zakup i montaż podstawowego wyposażenia, - zakup i montaż dźwigu osobowego. 6) Dokończenie budowy dróg i chodników. 7) Roboty ziemne wokół krytej pływalni. 8) Rozruch techniczny i technologiczny pływalni oraz oddanie do użytkowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ, projekt budowlany - załącznik nr 10 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne -załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Obowiązki Wykonawcy 1) Organizacja zaplecza budowy oraz ponoszenie kosztów zużycia prądu, wody i oleju opałowego w czasie budowy, 2) Wykonanie wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganych jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, wykonanie prób i rozruchu jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 3) Odpowiednie zabezpieczenie terenu, zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i śmieci, 4) poniesienie kosztów ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 5) Wykonawca wykona roboty przy użyciu własnych urządzeń i sprzętu, 6) Dostawę wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca, 7) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 8 a) Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. b)Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w/w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy pzp. 9) Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) przedmiarem robót b) projektem budowlanym c) specyfikacją techniczną c) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami. 10) Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest dostarczyć: - pozytywny protokół odbioru z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (ul. Marii Konopnickiej 7, 34-200 Sucha Beskidzka), - pozytywny protokół odbioru z Państwowej Straży Pożarnej (ul. Makowska 26, 34-200 Sucha Beskidzka), - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach, - oświadczenie kierownika budowy, - atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności na wbudowane materiały, - dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, - protokoły badań i sprawdzeń. 11) Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z rozdziałem XXIII. Uwaga jest to jedno z kryterium oceny ofert. W ofercie należy zadeklarować liczbę miesięcy udzielanej gwarancji i rękojmi. Zgodnie z art. 24 ust. 2a u.pz.p Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenia zamówienia wykonawcę , który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych, w przyszłości oraz naprawi szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jordanowie Nr 74 8799 0001 0000 0000 0475 0036 z dopiskiem: kryta pływalnia w Naprawie 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 9. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy pzp. 10. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-jordanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach