Przetargi.pl
Docieplenie ścian oraz roboty remontowe budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice

Gmina Brzeźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35 , fax. 033 879 20 92
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnica
  ul. Krakowska 109 109
  34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie
  tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, fax. 033 879 20 92
  REGON: 00053781700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Docieplenie ścian oraz roboty remontowe budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja obejmuje wykonanie prac remontowo - budowlanych budynku polegających w szczególności na : 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 1.1. Rozebranie obróbek blacharskich, parapety z blachy - 3,8 m2 1.2. Wymiana skrzynki gazowej na elewacji - 1 kpl 1.3. Wymiana oprawy zewnętrznej na Halogen Led 20W IP65 z czujnikiem ruchu i zmierzchu - 3 kpl 1.4. Zamocowanie listwy cokołowej szer. 103 mm - 61,3 mb 1.5. Cokół - docieplenie płytami styropianowymi frezowanymi EPS 200-036 grub. 10 cm z wyprawą elewacyjną. z tynku mozaikowego grub. 1,5 mm - 30,9 m2 1.6. Docieplenie ścian płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-040 grub. 15 cm z wyprawą elewacyjną. z tynku akrylowego grub. 1,5 mm - 243,5 m2 1.7. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej grub. 0,75 mm - 6,1 m2 (12 szt.) 1.8. Daszek 120x90 cm nad drzwiami, pokryty z akrylu przezroczystego gr. 4 mm, kostr. malowana proszkowo - 1 kpl 1.9. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm - 108,1 mb 1.10. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 84,8 m2 2. Izolacja fundamentów, drenaż opaskowy 2.1. Odkopanie fundamentów na głęb. 1,0 m - 40,0 m3 2.2. Odgrzybianie i neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym - 95,0 m2 2.3. Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii systemowej masą bitumiczną zbrojoną włóknami - 95,0 m2 2.4. Izolacje cieplne z płyt XPS grub. 10 cm, pionowe, przyklejane całopowierzchniowo masą bitumiczną - 63,1 m2 2.5. Izolacje z folii kubełkowej, 1 warstwa - 63,1 m2 2.6. Ułożenie geowłókniny - 126,2 m2 2.7. Drenaż ze żwiru filtracyjnego - 18,9 m3 2.8. Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 110 mm - 64,8 mb 2.9. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - 14,7 m3 2.10. Wywóz nadmiaru ziemi - 25,2 m3 3. Kanalizacja deszczowa 3.1. Wykopy na odkład o średniej głęb. 0,80 m - 27,0 m3 3.2. Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 10 cm - 3,4 m3 3.3. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 60,2 mb 3.4. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm + dołącznik (traper) - 4 kpl 3.5. Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową + pokrywa kl.A - 4 kpl 3.6. Obsypanie rur piaskiem grub. 30 cm - 15,0 m3 3.7. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - 7,1 m3 3.8. Wywóz nadmiaru ziemi - 19,9 m3 4. Oczyszczalnia ścieków 4.1. Montaż i uruchomienie oczyszczalni ścieków BIOTIC 10 lub równoważnej, wraz z poletkiem rozsączającym - 1 kpl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: Wadium - Docieplenie ścian oraz roboty remontowe budynku - punktu filialnego Szkoły Podstawowej w miejscowości Chrząstowice Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach należy dołączyć do oferty jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ponadto do oferty należy dołączyć osobno oryginał tego dokumentu, którego nie należy bindować i zszywać z ofertą. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania przez Zamawiającego. 5. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert (termin związania ofertą). Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania ofert tj. do dnia 03.08.2016r., do godz. 10:00 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 9. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadium Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie: 1) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 2) po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia; 3) kiedy upłynął termin związania ofertą; 4) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach